منو

تاثیر رسانه های اجتماعی و تاثیر آن کسب و کار دیجیتالی

تاثیر رسانه های اجتماعی و تاثیر آن کسب و کار دیجیتالی

تاثیر رسانه های اجتماعی بر افزایش کسب و کار دیجیتالی بر کسی مسطور و پوشیده نیست. این روزها شاهد افزایش میزان کاربران شبکه هایی همچون توییتر، فیسبوک و دیگر سایت هایی که در زمینه کسب و کار دیجیتالی فعالیت دارند، هستیم. در این صورت همه کسانی که از این شبکه ها و رسانه ها استفاده می کنند، می خواهند میزان تاثیر آنها را بر فروش محصولات خود بررسی کنند. برای پرداختن به این موضوع ابتدا باید ابتدا میزان تاثیرگذاری نام تجاری بر مشتریان را بررسی کرد. برای کسانی که به دنبال اندازه گیری میزان این تاثیرگذاری هستند، دومین قدم بررسی میزان انطباق معیارهای رسانه های اجتماعی با عملکرد شرکت آنها می باشد.

حوزه های کلیدی برای ارزیابی تاثیرگذاری رسانه های اجتماعی بر کسب و کار دیجیتالی به سه شکل تقسیم می شود که عبارت است از : معرض، نفوذ و تعامل.

کسب و کار دیجیتالی

  • اندازه گیری قرار گرفتن شرکت در معرض رسانه های اجتماعی

زمانی که میزان قرار گرفتن برند تجاری در شبکه های اجتماعی مشاهده می شود، بیانگر اهمیت آن است. بنابراین باید میزان پخش و انتشار برند تجاری محصولات در رسانه های اجتماعی بررسی شود. به هر میزان که نام تجاری بیشتر در معرض رسانه های اجتماعی قرار بگیرد، مطمئنا تاثیر آن نیز بر کسب و کار دیجیتالی بیشتر می شود. زیرا با تکرار و انتشار، برند تجاری در معرض دید مصرف کنندگان و مشتریان قرار می گیرد.

  • اندازه گیری میزان تعامل برند تجاری در رسانه های اجتماعی

انتشار نام تجاری کافی نیست و باید در کنار آن، میزان تعامل برند تجاری با مشتریان مورد بررسی قرار بگیرد. این اندازه گیری اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می دهد مردم تا چه میزان از برند حمایت می کنند. برای اندازه گیری تعامل برند تجاری در رسانه های اجتماعی می توان از ابزارهای سادهای همچون رادیان ۶، Biz360 و TweetEffect استفاده کرد که نتایج دقیق به دست می دهد.

  • اندازه گیری نفوذ برند تجاری در رسانه های اجتماعی

اندازه گیری نفوذ و تاثیر برند تجاری در رسانه های اجتماعی نقش زیادی در موفقیت کسب و کار دیجیتالی شرکت دارد. در این صورت می توان از ابزارهای خودکار مانند Twitalyzer یا ScoutLabs  استفاده کرد. نفوذ و تاثرگذاری بر مشتریان می تواند به دو شکل منفی و مثبت باشد.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها