برچسب: افزایش رو به رشد اندام ها

دست و پای مصنوعی ۰

اندام مصنوعی راهی رو به رشد دارند……..

اندام ساختگی، برسازه یا اندام مصنوعی ، سازه‌ای است که با بازسازی بخش‌هایی از بدن با روش برسازی یا اندام‌سازی یا اندام مصنوعی گفته می‌شود. در واقع برسازی یا اندام‌سازی جایگزین بخش یا عضو...