برچسب: بازنویسی پرونده پزشکی با گوگل گلس

index ۰

بازنویسی پرونده پزشکی توسط گوگل گلس

عینک گوگل(گوگل گلس) به کمک پزشکان می آید. کارکنان شرکت  Augmedix با استفاده از عینک گوگل در رائه به خدمات پزشکی ،توانستند یادداشت های پزشکان را بازنویسی کنند و همچنین پرونده الکترونیکی پزشکی بیماران...