برچسب: حیوانات آزمایشگاهی،حیوانات،زندگی حیوانات،بشر و حیوانات

944636_501.jpg ۰

جایگاه حیوانات آزمایشگاهی در زندگی بشر

به گزارش ای ماسیس : مهندسی ژنتیکی حیوانات در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است و در کنار آن اعتراضات بسیاری نسبت به اخلاقی نبودن این فناوری صورت گرفته است. ماهنامه دانشمند –...