برچسب: رنو 5،خوردو رنو،شزکت خوردو سازی رنو

636106578024505448.jpg ۰

رنو ۵: کوچک دوست داشتنی

به گزارش ای ماسیس : خودروی طبقه متوسط جامعه و در عصر حکومت پیکان دولوکس ، جایگزینی برای افرادی از پیکان خوششان نمی آمد. سال ها بعد هم با ارزان شدن بهای آن ،...