برچسب: زیرساخت های بشر،جنگ،خرابکار،

1000165_914.jpg ۰

بزرگترین خرابکارهای زیرساخت های بشر

به گزارش ای ماسیس : زیرساخت های حیاتی مثل حصارهای الکتریکی، شبکه های ارتباطی و سیستم های ترافیکی درواقع استخوان بندی شهرها را تشکیل می دهند. مداخله در آن ها جریان عادی زندگی شهری...