برچسب: ساعت با دوصفحه نمایش

doppio-320-80 ۰

این ساعت هوشمند دو صفحه نمایش دارد!

ساعت هوشمند Doppio با دوصفحه نمایش محصول مشترکی از دانشجویان دانشگاه های کالگاری توسط محققی به نام تدی سید،شینگ دانگ ینگ از دانشگاه دارتموث و دنیل ووگل از دانشگاه واترلو می باشد.این محققان یک...