برچسب: هیدروژل

چسب هوشمند ۰

چسب های پزشکی هوشمند

محققان دانشگاهMITچسب زخمی را ساختند که دارای تکنولوژی هوشمند است وقابلیت التیام زخم به صورت کاملا هوشمند را دارد.این چسب زخم از نوع هیدروژل است که روی آن حسگرهایی وجود دارد که وظیفه کنترل...