برچسب: کلید F2

Batch-Rename-Files ۰

تغییر نام فایل­ها بصورت گروهی

ویندوز، مک و بسیاری از توزیعات لینوکسی ابزارهایی رابرای تغییر نام فایل­ها بصورت گروهی، دارا میباشند. مطمئناً استفاده از یک ابزارتغییر نام گروهی، کارایی بسیار بیشتری را در نامگذاری تک به تک فایل­ها خواهد...