1005580_537.jpg

برج‌های مراقبت فرودگاه روزی فراموش می‌شوند؟

به گزارش ای ماسیس : برج های مراقبت ترافیک هوایی سازه هایی بسیار مهم در فرودگاه ها هستند، اما چشم انداز جایگزینی آنها با فناوری ارزان تر و کارآمدتر ایجاد شده است. ایرنا: برج های مراقبت ترافیک هوایی سازه هایی بسیار مهم در فرودگاه ها هستند، اما چشم انداز جایگزینی آنها با فناوری ارزان تر […]