998294_345.jpg

تلفن هوشمند باید طرف ما باشد نه مقابل ما!

به گزارش ای ماسیس : وقتی در تلفن هوشمند خود غرق می‌شویم و حواسمان از دنیای اطراف پرت می‌شود فکر می‌کنیم این فقط یک اتفاق یا مسوولیت ماست. اما این‌گونه نیست. دلیل دیگر آن است که تلفن‌های هوشمند و اَپ‌ها جهت‌گیری‌های روانی و نقاط آسیب‌پذیر ما را سرقت می‌کنند. هفته نامه تجارت فردا: وقتی در […]