تکنولوژی جدید لمس دست بجای ساعت هوشمند

یک تیم تحقیقاتی به تازگی دستگاهی را ابداع کردند که میتواند موقعیت انگشت کاربر را روی دستش مشخص کند و با استفاده از این تکنولوژی میتواند بجای لمس کردن ساعت،دست خودش را لمس کند.در این تکنولوژی جدید بند ساعت تبدیل به یک حسگر میشود و لازم است کاربر یک انگشتر مخصوص هم در دست خود […]